دانلود پایان نامه مدلسازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جاسوسی در فضای مجازی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد : برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمه - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه صرف‌نظر از شرط در قراردادها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵