پایان نامه تجزیه تحلیل و شبیه سازی مخاطرات امنیتی شبکه IMS، تهیه سناریوهای حملات به شبکه IMS و ارائه روش های تشخیص و جلوگیری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه هوشمند سازی سیستم های مقابله الکترونیکی (ECM) در جنگ الکترونیک با استفاده از شبکه های عصبی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین شناسایی رابطه بین سبک های رهبری و خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقاوم سازی روش خطی سازی فیدبک برای سیستم های چند ورودی – چند خروجی براساس تکنیک LMI با در نظر گرفتن ملاحظات عملی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شبیه سازی کدینگ و دکدینگ الگوریتم Lempel – Ziv و مقایسه عملکرد آن با کدهای مشابه - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر شناسایی رابطه بین سبک های رهبری و خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین سبک های رهبری و خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی کنترل کننده PID و شبه PID در یک ناحیه پایداری مطلوب با استفاده از روش جایابی قطب - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و میزان خلاقیت در کارکنان آموزش و پرورش - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و میزان خلاقیت در کارکنان آموزش و پرورش - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و میزان خلاقیت در کارکنان آموزش و پرورش - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و میزان خلاقیت در کارکنان آموزش و پرورش - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و میزان خلاقیت در کارکنان آموزش و پرورش - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵