پايان نامه ارتباط باورهاي فراشناختي با سازگاري اجتماعي نوجوانان پسر - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه الگوریتم حداقل میانگین مربعات چند مرحله ای و کاربرد آن در کنترل فعال نویز - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار امنیت در IMS - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتنهای هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار رادارهای فرکانس بالا - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل میکروتوربین با استفاده از شبکه های عصبی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کاربرد اسکادا در سیستمهای تولید و انتقال - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ی باورهای فراشناختی با شادکامی نوجوانان دختر - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی فیلتر تطبیقی غیرخطی جهت کنترل نویز فعال با استفاده از روش های هوشمند - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی واحدمند سوییچ فابریک شبکه سوییچ پاکتی با روش های مختلف و مقایسه عملکرد آنها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار اتوماسیون شبکه های توزیعش - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار واسطه گری در بازارهای برق - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵