پایان نامه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI توان پایین - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی توسعه گردشگری با استفاده از مدل دلفی و AHP جهت ارائه یک استراتژی کارامد در شمال ایران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و شبیه سازی ساختار Metamaterial برای بهبود گین و کوچک کردن ساختار آنتن موجبری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات شبکه مخابرات و رضایت مندی شهروندان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحولات کیفرشناختی در قانون مجازات جدید - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی مالتی پلکسر / دی مالتی پلکسر نوری با استفاده از توری های سطح برجسته باینری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساکن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شنجش متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی و تفرجگاهی اراضی عباس آباد با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع تعیین متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه استفاده از ادوات FACTS برای بهبود پایداری ولتاژ در شبکه ای با نیروگاه بادی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نقش متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵