پایان نامه مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش ارتباط بین گذشت و وفاداری کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تحلیل فضایی موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع میزان ارتباط بین گذشت و وفاداری کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شناسایی ارتباط بین گذشت و وفاداری کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نقش بین نیت پاک و خوب کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط بین نیت پاک و خوب کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تحولات کیفرشناختی در قانون مجازات جدید - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع میزان ارتباط بین نیت پاک و خوب کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵