پایان نامه جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رویکرد و عملکرد جامعه روحانیت مبارز در فرایند سیاست و حکومت جمهوری اسلامی ایران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و علائق ایالات متحده آمریکا و روسیه (با تاکید بر چالش های محتمل بر جمهوری اسلامی ایران) - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار آشنایی با IPv6 - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی مدل های هایبرید ANN/HMM و Fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک (ASR) - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت معماری امنیتی در شبکه xG.3 و تحلیل مخاطرات و تهدیدات امنیتی آن و ارائه مکانیزم های امنیتی جهت کاهش اثرات آسیب پذیری ها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدل سازی پدیده های مزوسکوپیک در ترانزیستورهای MOS مقیاس نانومتر - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵