پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارایه الگوریتم نوینی جهت بهبود هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کاربرد ساختارهای EBG و Metamaterial superstrate در افزایش گین و دایرکتیویته آنتن های میکرواستریپ - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس (روش OWA) - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حل هایی جهت کاهش آن - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵