پایان نامه تعیین مشخصه ها و مدل سازی کانال UWB در داخل ساختمان - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع ارتباط بین تعهد و وفاداری مشتریان در هتل¬های منتخب - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی روی خط (On-line) سیستم های چند متغییره با استفاده از روش زیرفضا (SubSpace) - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش تعهد و وفاداری مشتریان در هتل¬های منتخب - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بازاریابی رابطه¬ای و وفاداری مشتریان در هتل¬های - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نقش مدیریت تعارض و وفاداری مشتریان در هتل¬های - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد :مدیریت تعارض و وفاداری مشتریان در هتل¬های - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش ارتباطات و وفاداری مشتریان در هتل¬های - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روش های مسیریابی در سوئیچ های ATM قابل توسعه و امکانات ساختاری قطعات بکار رفته جهت حمایت از الگوریتم مسیریابی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار ارزیابی و ممیزی عملکرد حلقه های کنترلی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی کنترل کننده پیش بین برای سیستم های چندمتغیره صنعتی با استفاده از تکنیک های هوشمند تطبیقی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار ارتقای فشرده سازی سیگنال گفتار با استفاده از چندی کننده های برداری عصبی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی و ارائه روشی جدید به منظور بهینه سازی شبکه GSM - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه به کارگیری ساختار آمیختار عصبی – آماری برای به هنجارسازی اطلاعات فرمنت ها در بازشناسی گفتار - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵