ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل – پایان نامه مهندسی صنایع - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری – پایان نامه مهندسی صنایع - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا – دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا – پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد مهندسی صنایع : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا – دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
پایان نامه رشته مهندسی صنایع : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا – پایان نامه رشته مهندسی صنایع - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مهندسی صنایع : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا – پایان نامه ارشد مهندسی صنایع - جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵