پایان نامه دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل پیش بین Maglev - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سازش و جایگاه آن در حقوق ایران - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشریح و توصیف جنبه‌های مختلف تفکر استراتژیک و تأثیر پنج محور اصلی آن در اداره و طراحی شهرها - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های قرار گرفتن IP روی WDM - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی (مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد در سالهای 92-90) - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ساماندهی اسکان­ های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تشخیص پالس های کدشده و فاقد کد دریافتی از خروجی I&Q باند پایه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵