پایان نامه ارشد:بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیط های تجدید ساختارشده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شناسایی میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش بخشی آموزش جرأت¬ورزی بر اضطراب اجتماعی و‌‌عزت نفس رابطان افتخاری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش جرأت¬ورزی بر اضطراب اجتماعی و‌‌عزت نفس رابطان افتخاری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی تأثیر آموزش جرأت¬ورزی رابطان افتخاری بهداشتی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:اثربخشی آموزش جرأت¬ورزی بر اضطراب اجتماعی و‌‌عزت نفس رابطان افتخاری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: نقش شناسایی تأثیر آموزش جرأت¬ورزی رابطان افتخاری بهداشتی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین شناسایی تأثیر آموزش جرأت¬ورزی رابطان افتخاری بهداشتی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:بررسی شناسایی تأثیر آموزش جرأت¬ورزی بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی رابطان افتخاری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع ارائه آموزش جرأت¬ورزی بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی رابطان افتخاری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شناسایی تأثیر آموزش جرأت¬ورزی بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی رابطان افتخاری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل آموزش جرأت¬ورزی بر افزایش عزت¬نفس رابطان افتخاری بهداشتی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی و شبیه سازی فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵