پایان نامه شناسایی تأثیر آموزش جرأت¬ورزی بر افزایش عزت¬نفس رابطان افتخاری بهداشتی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:شناسایی تأثیر آموزش جرأت¬ورزی بر افزایش عزت¬نفس رابطان افتخاری بهداشتی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار مبدل های آنالوگ به دیجیتال کم توان، سریع و با دقت بالا - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تاثیر آموزش مهارت جرأت¬ورزی بر اضطراب اجتماعی رابطان افتخاری بهداشت - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش آموزش مهارت جرأت¬ورزی بر اضطراب اجتماعی رابطان افتخاری بهداشت - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تعیین اثر آموزش مهارت جرأت¬ورزی بر اضطراب اجتماعی رابطان افتخاری بهداشت - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تاثیر آموزش مهارت جرأت¬ورزی بر افزایش عزت¬نفس کلی رابطان افتخاری بهداشت - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم های کنترل فرآیندی در مقیاس بزرگ صنعتی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و شبیه سازی کد کننده LD-CELP - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدل سازی و بررسی امکان ساخت آشکارساز Cd ZnTe برای آشکارسازی پرتوهای X و γ - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش آموزش مهارت جرأت¬ورزی بر افزایش عزت¬نفس کلی رابطان افتخاری بهداشت - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش آموزش مهارت جرأت¬ورزی بر افزایش عزت¬نفس کلی رابطان افتخاری بهداشت - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و ساخت یک مدار راه انداز (DRIVER) بدون سنسور برای موتور رلوکتانس سوئیچی با قابلیت کاهش ریپل گشتاور جهت یک ماشین لباسشویی نمونه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی سیبل هوشمند برای تعیین دقت تیر با استفاده از تکنیک ترکیب اطلاعات سنسوری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون با استفاده از شبکه عصبی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵