پایان نامه ویژگی های برد آنتن در حوزه زمان - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش تلفات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی به روش تجدید آرایش شبکه با روش هیوریستیک - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی کنترل کننده LQR برای سیستم های غیرخطی و بررسی عوامل غیرخطی در عملکرد آن - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و مقایسه روش های مختلف PAR در OFDM - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی حالتهای کنتـرل دور روتورموتورهـای القائی با تغییر امپدانس روتور - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار Remote Semsing - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار جایابی بهینه DG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تاثیر بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی بر روی بافت های بدن - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عملکرد تقویت کننده کم نویز CMOS در باند بسیار زیاد UWB - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و شبیه سازی کدهای LDPC با کاربرد آنها در شبکه ADSL - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستمهای خطی تغییرپذیر با زمان - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه یک روش واترمارکینگ کور مقاوم با استفاده از چندی سازی فاصله بین ضرایب موجک گسسته - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی ساختارهای SiGe بر روی عایق (SGOI) برای کاربرد در فن آوری CMOS - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet بر روی FPGA - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل مغناطیسی و حرارتی موتور PMDC با استفاده از FEM - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵