پایان نامه طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet بر روی FPGA - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل مغناطیسی و حرارتی موتور PMDC با استفاده از FEM - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی مدل های مختلف پخش بار برای کنترلگر توان یکپارچه UPFC - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی ساختمان، عملکرد و حفاظت کلیدهای DC (750-3000 V DC up 9000 A و کاربرد آن در صنعت - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
سمینار برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن نیروگاه های CAES و تولیدات بادی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و نحوه عبور از سوئیچینگ مداری به شبکه NGN در مخابرات استان تهران - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل مقاوم سیستم PH به روش QFT - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و شبیه سازی روش های آشکارسازی در سیستم های UWB - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین محل بهینه DG با در نظرگیری شاخص های قابلیت اطمینان به روش PSO - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش مهارت جرأت¬ورزی برافزایش جرأت¬ورزی رابطان افتخاری بهداشت - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:اثر آموزش مهارت جرأت¬ورزی برافزایش جرأت¬ورزی رابطان افتخاری بهداشت - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تاثیرآموزش مهارت جرأت¬ورزی برافزایش جرأت¬ورزی رابطان افتخاری بهداشت - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش الزامات و وضعیت حمل‌ونقل چندوجهی در ایران - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی الزامات و وضعیت حمل‌ونقل چندوجهی در ایران - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵