پایان نامه با موضوع نقش ابعاد سیستم حمل‌ونقل چندوجهی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر الزامات و وضعیت حمل‌ونقل چندوجهی در ایران - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
سمینار فصل مشترک Wimax و پروتکل های IEEE802.16,20,21,22 - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تعیین ابعاد سیستم حمل‌ونقل چندوجهی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی با تاکید بر محاسبه ماتریس های Q و R به روش GA - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
سمینار PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه معرفی و بررسی جبرانگر UPQC و شبیه سازی جبران افت ولتاژ به وسیله نرم افزار EMTP در محیط آلوده به هارمونیک - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های 3GPP-LTE - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم (MOIP) برای ارتباط با شبکه IP - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات و آزاد سازی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تشخیص ابعاد سیستم حمل‌ونقل چندوجهی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تعیین تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد بندر - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد بندر - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵