پایان نامه مدیریت پهنای باند در هسته شبکه های نسل آینده (NGN) مبتنی بر IP/ MPLS و شبیه سازی طرح بهینه - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و شبیه سازی تاثیر MPLS و Diff Service بر ضمانت های پایدار Qos در هسته شبکه - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی، شبیه سازی و بررسی عملکرد ساختارهای نوین شبکه های عصبی در پیش بینی مدل سیستمها - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی کنترل فازی تطبیقی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال در سیستم WLAN - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی الگوریتم بهینه سازی Simulated Annealing و انواع کاربردهای آن - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدلسازی تجهیزات CUSTOM POWER با استفاده از PSCAD/EMTDC و بررسی کارائی آن در حوزه زمان - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعامل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه توسعه سیستم های انتقال در محیط تجدید ساختار یافته - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایابی تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع به روش کولونی مورچگان - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تخمین و پیش بینی مودهای طبیعی استاتور موتورهای سوئیچ رلوکتانس با استفاده از شبکه عصبی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه:بررسی، شبیه­سازی و بهبود الگوریتم­های کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی روش های نوین condition monitoring در ماشین های القایی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و شبیه سازی فیلتر SIW باند X با استفاده از روش FDTD و مقایسه نتایج با نتایج نرم افزار HFSS - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شبیه سازی، بررسی و مقایسه روش های هوشمند با (Model Predictive Control (MPC بر روی یک فرآیند صنعتی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵