رساله دکترای مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
سمینار وسعت اثر جرم در افساد فی الارض - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاربرد ادله الکترونیک در محاکم کیفری ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
بررسی مسئولیت بین المللی اشخاص و مقامات رسمی دولتهای ناتوان - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
سمینار عوامل رافع وصف متخلفانه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه غنی سازی سیگنال گفتار مبتنی بر روش تفریق طیفی و تجزیه مقادیر منفرد - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه هدایت فازی ربات­های خود­مختار با استفاده از یادگیری تشدیدی و بهینه­سازی کلونی زنبور مصنوعی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه محاسبه نویز آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی به روش عددی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدلسازی مداری و تحلیل آشکار ساز نوری بهمنی با ساختار موجبری ونواحی جذب، بار و تکثیر مجزا (WG-SACM-APD) - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پخش بار اقتصادی با سوخت های چندگانه با استفاده از الگوریتمIPSO - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تنزل عایقی ناشی از آن - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش برنامه‌های پاسخگویی بار در برنامه‌ریزی عملیاتی سیستم‌های قدرت - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵