پایان نامه آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی درتوربین های بادی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهره‌برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی به مفاهیم قابلیت اطمینان - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه از الگوریتم های بهینه سازی مولد پالسی با استفاده تکاملی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پخش بار سری زمانی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره¬برداری اندازه¬گیری شده بهنگام با استفاده از واحدهای اندازه¬گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستمهای توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کلیدزنی بهینۀ انتقال با استفاده از مدل¬های تعادل در بازارهای برق - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵