پایان نامه کنترل فرکانس در سیستم قدرت مدرن در حضور مزارع بادی و باطری - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه انواع قرار های تأمین کیفری و ارتباط آن با مجازاتهای حبس مندرج درقانون - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه وتطبیق قانون مجازات در ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در نظام حقوق کیفری ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مبدل¬های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه صلاحیت محلی دادگاه های کیفری - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پروپوزال بررسی حقوقی کودکان ناشی از روابط نامشروع در حقوق کودک - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پروپوزال آموزش در پیشگیری از جرم - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پروپوزال بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پروپوزال جبران خسارت ایام بازداشت در حقوق ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پروپوزال جبران خسارت بازداشت - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پروپوزال محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پروپوزال جایگاه سکوت در قراردادها - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵