پایان نامه آشکارسازی عیب سیستم¬های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیادهسازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
- امکان حکومت مقررات رتردام - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه منظومه ­های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در تداوم تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و معرفی پیشینه اتحادیه اروپا و زمینه های شکل گیری آن - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵