پایان نامه علل ظهور وگسترش گفتمان‌های مبارز دینی در دهه‌های 40 و50 در ایران - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه منظومه­ های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در تداوم تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) 1388 الی 1392 - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر برآمدن دولت جدید افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2001 الی 2013 - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه احزاب سیاسی در عراق و نقش آنها در فرآیند دموکراسی سازی - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اندیشه ایران هراسی و بازتولید آن در سیاست خارجی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
3-2-3-3- ب- امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵