پایان نامه اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مقایسه رضایت مندی شغلی در سازمانآموزش و پرورش با سازمان بهزیستی کشور - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین کارتیمی چابکی سازمانی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بکارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت کشتی سازی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع موسسه - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی قابلیت سو آوری شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع یک کیلووات ساعت برق - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیر هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵