پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت مخابرات - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سبک های مدیریتی لیکرت برتعهد سازمانی کارکنان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر پرتفولیو بر ریسک غیر سیستماتیک سهم عادی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون ریاضی وفنی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) و مدیریت دانش(KM) - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵