پایان نامه رتبه­ بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف ­کنندگان رب گوجه ­فرنگی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر رضایتمندی مشتریان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه گروه بندی موجودی ها براساس ویژگی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری و روش های قیمت گذاری درگستره خدمات - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حباب های قیمتی در بازار مسکن استان کردستان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی کارایی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان براساس مدل تحلیل پوششی داده ها - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در ایران و ارائه یک مدل برای آن - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش بازاریابی برشاخص های مالی ، اقتصادی و بیمه ای شرکت های بیمه - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵