پایان نامه نقش بازاریابی برشاخص های مالی ، اقتصادی و بیمه ای شرکت های بیمه - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری های استان مازندران - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی اثر بخشی کانال های اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تحلیل نیاز های فردی کارکنان در فرایند ارتقای مسیر شغلی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر رضایتمندی کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی نقش اجزای سرمایه فکری در بهبود عملکرد بانک کشاورزی در استان کردستان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر قابلیت اجتماعی CRM - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش قابلیت اجتماعی CRM و پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتری - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵