پایان نامه ویژگی¬های اجتماعی گردشگران و نوع انتخاب گونه¬های گردشگری - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بر اساس مدل های اندازه گیری متغیر ها ، بعد از آن که هر یک از متغیرهای تحقیق اندازه گیری گرفته شود - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شامل ویژگی های اندازه گیری عملکرد (تسهیل در تصمیم گیری، قابلیت پاسخگویی) - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه در ارتباط بین نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه متغیرهای موجود درتحقیق شامل وفاداری مشتری، رضایت مشتری، اعتماد، کیفیت درک شده و تصویر شرکت - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعیین رابطه بین متغیرهای تحقیق در قالب یک مدل - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سودمندی و سهولت درک شده ، اعتبار ، اعتماد ، سازگاری بر نگرش مصرف کننده - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر نقش مثبت حضور فعال تر هتل ها در سایت های رزرو آنلاین هتل و همچنین ایجاد وب گاه - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اعتبار ، اعتماد ، سازگاری ، سهولت کاربرد ، سودمندی درک شده بر نگرش و نیت و قصد استفاده ، در رزرواسیون اینترنتی هتل ها - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه¬های چند درجه آزادی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵