پایان نامه مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسی آرامش حوضچه - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه عددی رفتار نوع خاصی از اتصال بتنی نیمه پیش ساخته تیر و ستون - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائۀ الگوی بهینۀ مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکیو دوام بتن­های حاوی الیاف پلی­پروپیلن - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ض - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعیین رتبه بندی عوامل چهارگانه مکانیزم ها و راهبرد های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵