پایان نامه بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل خطر برای شهر ایلام - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز) - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رضایتمندی مشتریان بانک رفاه و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل داخلی موثربر سود آوری شعب بانک کشاورزی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی منشا های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان بانک ملت - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵