پایان نامه طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط تجربه با امید به تلاش در استفاده از رایانه - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرین - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط تجربه با هنجار ذهنی در استفاده از رایانه - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی مفهوم پورتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات استان کردستان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط سن با هنجار ذهنی در استفاده از رایانه - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط تسهیل شرایط با رفتار استفاده از رایانه - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بانک ملی درحوزه نتایج - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اولویت‌بندی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بانک ملی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بانک ملی درحوزه توانمندسازها - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵