پایان نامه نهایی کردن عوامل موثر بر شکل‌گیری برند با تکنیک دلفی فازی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی نمودار علی – معلولی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی نمودار جریان عوامل موثر بر شکل‌گیری برند - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تبلیغات و آگهی‌ها در فروش صنایع لوازم خانگی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرد فروش درفروش صنایع لوازم خانگی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل فروش شخصی درفروش صنایع لوازم خانگی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل روابط عمومی درفروش صنایع لوازم خانگی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی موانع موجود در بیمه مسئولیت مدنی پزشکان استان گیلان. - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی زیر معیارهای هر یک از موانع فرهنگی، موانع امکانات و تجهیزات، موانع قانونی و موانع متفرقه - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رتبه‌بندی زیر معیارهای هر یک از موانع بیمه مسئولیت مدنی پزشکان استان گیلان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارائه راهکار برای هر یک از موانع - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی زیر فاکتورهای اثر گذار بر عدم موفقیت SMEs ها - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رتبه بندی موانع شناسایی شده از دیدگاه خبرگان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه راهکارهای مناسب در جهت توانمندسازی بنگاه های فوق در عرصه صادراتی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵