پایان نامه تعیین عوامل ساختاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین عوامل رفتاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین عوامل زمینه ای موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعیین عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه راهکارهای لازم به منظور ثبات قیمت در بازار ارز و نظارت صحیح بر عوامل موثر بر نرخ ارز - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل اصلی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان و رتبه بندی این عوامل - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مشخص کردن عوامل فرعی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تبیین ساختار حاکم تاثیر گذار برعوامل شناسایی شده - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین میزان شدت تاثیر عوامل شناسایی شده بر توان مالی تامین کننده در صنعت شوینده - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اولویت بندی تامین کنندگان براساس توان مالی در صنعت شوینده - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین میزان اهمیت هر کدام از عوامل موثر و حیاتی دستیابی به اهداف راهبردی و تعیین روابط بین آن¬ها با رویکرد فازی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی سناریوهایی بر مبنای سؤالاتی در قالب “چه می¬شود- اگر - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی الگوی عوامل علی و معلولی و تعیین وزن عوامل مؤثرتر - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه به اهداف راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با استفاده از نگاشت ادراکی فازی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه آمادگی یک سازمان کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵