پایان نامه بررسی سوابق بین المللی در تهیه برنامه های ارزیابی خطر - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی خطرات و تهدیدات احتمالی در مجموعه موزه پارس - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی شرایط و امکانات موزه برای مقابله با خطرات احتمالی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نگاه کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش تسبيب از منظر فقه و حقوق موضوعه - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر میزان بازدارندگی مجازات های مقرر در قانون برای مرتکبین قتل های قبیله ای - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسي ميزان تحصيلات، جنسيت و خانواده مجرمين سرقت و ارتباط اعتياد با جرم سرقت - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی کمبود ها و نواقص عملکردی و عوامل موجد آنها درروابط عمومی ها - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اخذ و به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵