پایان نامه بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی بیع اعضای بدن انسان در فتاوای فقهای معاصر - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تبيين و بررسی حق امتناع از اجرای عقود با توجه به حق فسخ - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی جایگاه ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد دررابطه میان طرفین عقد - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ماهیت حق فسخ بعنوان یکی از ضمانتهای اجرای امتناع از اجرای عقود در حقوق مدنی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مبانی مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه دامنه و قلمرو مسئولیت تولیدکنندگان مواد غذایی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی موارد معافیت تولیدکننده - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵