پایان نامه بررسی رابطه حکم حکومتي با منطقه الفراغ - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ويژگي‌هاي منطقه الفراغ - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مسایل بازاررسانی و بازار یابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعي و ظاهري - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نظرات موافقين و مخالفين منطقه الفراغ - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سازمان پلیس ومسئله پیشگیری ازجرم - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری وضعی واجتماعی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعریف استراتژی و پیدایش آن - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی موضوع جهیزیه در جامعه ایران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵