پایان نامه معرفی و شناسایی فعالیت ها و برنامه های سازمان ملل - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب( DSs) - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه تاریخچه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه و شناخت مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ماهيت قراردادهاي الكترونيك - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اعتبار داده پيام‌ها در ايجاد ماهيت حقوقي - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی انواع تروریسم مطرح در سطح بین المللی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی کنوانسیون ها و قطعنامه ها در خصوص تروریسم - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نحوه ی توزیع و پخش فرآورده های نفتی از ابتدای پیدایش نفت ایران - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی چگونگی تأثیرگذاری رسانه ‏ای شدن جرم بر قرارهای تأمین و آرای قضائی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه چگونگی تأثیرپذیری فرآیند رسیدگی از رسانه‏ ای شدن جرم و فشار افکار عمومی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵