پایان نامه بررسی جنبه‏ های مختلف بازنمایی جرم در رسانه‏ ها - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسايي اثرات منفي و مخرب زندان بر روي زندانيان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسي تأثيرات زندان در زمينه تکرار جرم - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تبيين راهکارهاي عملي درخصوص کاهش اثر زندان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی بزهکاری کودک و نوجوان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر در افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اعتراض نسبت به اقدامات مأمور اجرا - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه مزیتهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران با دیگر کشورها - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش این قراردادها در بودجه و اقتصاد کشور و چالشهای پیش روی آن - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر این قراردادها در ایجاد انگیزه و اشتیاق برای شرکتهای بزرگ نفتی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مقایسه قانون جدید و قدیم در مورد مسئله فرزندخواندگی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تحولات قانون جدید در مورد مسئله فرزندخوانده - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵