پایان نامه بررسی عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مشکل شناسایی اشخاص حقیقی - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت ابعاد مفهومي بزه فرار از خدمت و اركان تشكيل دهنده آن - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت چگونگي واكنش سياست جنايي تقنيني ايران - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعيين موقعيت سياست جنايي قضايي ايران - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از مقررات جزایی سابق - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ویژگی های روانی و شخصیتی مجرمین با جرم خاص ارتکابی - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه جرایم مبتلایان به نوع خاصی از اختلالات روانی (اختلال شخصیت ضداجتماعی) - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نظر فقهای عامه پیرامون عقداستصناع - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تمییز و تفکیک عقد استصناع از عناوین مشابه - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی جایگاه این عقد در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵