پایان نامه تمییز و تفکیک عقد استصناع از عناوین مشابه - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی جایگاه این عقد در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه انتخاب قانون حاکم برتر در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانشگاه آزاد - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین چگونگی قانون حاکم بر قراردادها در صورت فقدان قصد و اراده طرفین قرارداد - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل رفتار کارآفرینانه سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تدوین و شفاف سازی نکات مبهم در نحوه تشکیل قراردادهای بین المللی فروش کالا - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و بررسی محتوای قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکهای ملت - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه توسل به تدلیس یا تقلب در معامله - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵