پایان نامه بررسی تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ماهیت تقلب نسبت به قانون و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل خصوصی - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه حمایت از کرامت انسانی و انسانیت در اثنا مخاصمات مصلحانه - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش تلفات و خسارت و تسکین آلام بشری در زمان مخاصمات مسلحانه - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اهداف و وظایف سازمان انتقال خون - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393 - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­ های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵