پایان نامه تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی-و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه چه عوامل درونی و بیرونی و به چه صورت در تعیین معماری برند موثر است - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه چه عوامل درونی و بیرونی و به چه صورت در تعیین معماری برند موثر است - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه چه عوامل درونی و بیرونی و به چه صورت در تعیین معماری برند موثر است - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه چه عوامل درونی و بیرونی و به چه صورت در تعیین معماری برند موثر است - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با استفاده از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه برنامه ریزی استراتژی صادرات در شرکت ایران خودرو با تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک در کارخانجات ریسندگی و بافندگی مطالعه موردی در کارخانجات مطهری - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میزان تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵