پایان نامه بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان و کاربرد آن در کسب و کار سازمان - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل اساسی افزایش تاخیرات پروژه در استان اردبیل و رتبه بندی آنها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP در صنعت بانکداری - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی سازه های مؤثر بر تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵