پایان نامه بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه‌گذارای سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه‌گذارای سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ ها - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ ها - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵