پایان نامه بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول ­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تدوین استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهای SWOT و BSC واولویت بندی استراتژی ها با استفاده از روش ANP - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵