پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانکهای استان گیلان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با GFRP تحت واکنش قلیایی سنگدانه¬ها - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت­های تعاونی شهرستان رشت - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵