پایان نامه ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین شایستگی­های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵