پایان نامه عوامل موثر در برون سپاری خدمات شهری - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل­ گر سرمایه­ های اجتماعی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵