سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه مدل عرضه و تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل ونقل عمومی ترکیبی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای استفاده از شبکه بندی ورونوی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندرعباس - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه الگوی تعالی سازمانی و سرآمپایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداردی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباطات درون واحدی و ارتباط ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی AHP و TOPSIS - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵