پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵