پایان نامه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منحنی فرمان بهره­برداری سدها - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO) - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رفتار لرزه ای تیر های پیوند لانه زنبوری - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه رفتار پی¬های مستقر بر بستر ماسه¬ای تقویت شده با ژئوسل - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه رفتار سیستم¬های مختلف سازه¬ای تحت اثر خرابی پیشرونده - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه روش¬های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵