پایان نامه مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره و جراحی - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعمیم روش ون‌راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌دانه - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی به اموال فکری - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه مفهوم مالکیت فکری و ویژگیهای آن - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه مفهوم توقیف اموال و اقسام آن - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مال و توقیف در فقه و حقوق ایران - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکنندگان - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵